Knihověěda.cz

Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800

Výstupy

Elektronické výstupy

Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 bude novým unikátním virtuálním prostředím pro výzkum dějin české knižní kultury do roku 1800 s integrovanými informačními zdroji, které dosud nebyly provázány, včetně zcela nových vizuálních aplikací. Portál, který ověří původní výsledky výzkumu a vývoje, podpoří výzkumné aktivity v oboru knihověda.

Elektronická Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku bude obsahovat jak obecná hesla z knihovědy, tak hesla k vývoji knižní kultury v českém středověku a raném novověku. Většina hesel bude doprovozena ilustračním materiálem.

Interaktivní Mapa tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800 vizuálně zpřístupní geografickou, jazykovou a tematickou skladbu české tiskařské produkce do roku 1800 včetně časové osy.

Tištěné výstupy (vyjma studií)

Publikace Počátky českého a moravského knihtisku se bude věnovat počátkům českého a moravského knihtisku v 15. století v kontextu přechodu od skriptografického k typografickému médiu.

Publikace Knižní kultura českého středověku nabídne přehled o knižní kultuře v Čechách od jejích počátků do roku 1500 se zvláštním zaměřením na nosiče památek latinské a staročeské literatury.

Publikace Barokní frontispis v tiskařských bohemikálních tiscích poskytne všestrannou detailní analýzu frontispisu jako dosud neprobádaného fenoménu ve výzdobě české a moravské tištěné knihy čtyřicátých let 17. stol. až šedesátých let 18. století.

Výstavní katalog Modlitební knihy v pozdním středověku nabídne kromě hesel k vystaveným exponátům eseje o iluminátorských dílnách, objednavatelích modlitebních knih a přechodu od rukopisu k tištěné knize.