Knihověěda.cz

Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800

O projektu

Cílem projektu je vytvoření virtuálního prostředí pro výzkum kulturního dědictví, konkrétně dějin české knižní kultury do roku 1800. Webový portál, který bude plnit funkci základní infrastruktury pro knihovědu a příbuzné obory, bude integrovat relevantní elektronické informační zdroje vytvářené v paměťových a výzkumných institucích, které dosud nebyly provázány. Především jde o dvě větve české retrospektivní bibliografie, a to jak jazykově českých knih, tak cizojazyčných bohemik.

Dále jde o zdroje k bohemikálním rukopisům. Všechny zdroje budou obsahovat odkazy na digitalizované dokumenty. Sjednocení selekčních údajů v jednotlivých databázích a jejich kompletace je předpokladem integrace, která proběhne prostřednictvím vyhledávacího rozhraní systému VuFind.

Záznamy týkající se tiskařské produkce se stanou podkladem pro zcela nový edukativní a výzkumný nástroj, jímž bude Mapa tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800. Tato mapa interaktivním způsobem zpřístupní dnes známou českou tiskařskou produkci na území dnešní České republiky s možností selektivního zobrazení podle geografického a/nebo časového hlediska a nabídne také její grafickou analýzu z hlediska jazykové a tematické skladby.

Do portálu bude zapojena také internetová Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku. Jejím cílem je zařadit výsledky výzkumu knižní kultury do všeobecně dostupného systému využitelného pro vzdělávací účely na více úrovních.

Součástí projektu je i realizace výstavy vizuálně atraktivních iluminovaných modlitebních knih z pozdního středověku, která ukáže proces jejich vzniku a přiblíží přechod od rukopisu k tištěné knize jako novému médiu.

V rámci projektu vzniknou specializované studie a čtyři monografie, které poskytnou širší veřejnosti nová zpracování dějin knižní kultury ve středověku a v raném novověku.